Kolegij 19509 KONTROLA I OSIGURANJE KVALITETE GRAFIČKE PROIZVODNJE

Nositelj kolegija Izv. prof. dr. sc. Diana Milčić

Vrijeme izvođenja VI. semestar, 1 + 1 + 2, ECTS: 5 bodova


Okvirni sadržaj predmeta

Uvod svrha kolegija. Definiranje osnovnih pojmova. Kvaliteta grafičkog proizvoda. Razvoj funkcije kvalitete. Predodžba osiguravanja kvalitetom unutar tiskarskih sustava. Normizacija grafičke industrije. Domaće i svjetske norme. Smjernice i direktive. Suvremeni trendovi razvoja normizacije u grafičkoj industriji. Svjetske nagrade za kvalitetu. Kriteriji navedenih nagrada. Izvrsnost poslovanja. Primjena u grafičkoj industriji. Program poboljšanja kvalitete ''šest sigma''. Kumulativna uporaba programiranog tiska i ''šest sigma'' Metode stalnog poboljšavanja kvalitete. Kaizen. Demingovih 14 točaka. Brainstorming. Implementacija u grafičkoj industriji. Alati poboljšanja kvalitete. Pareto analiza. Benchmrking. Ishikawa dijagram. Primjena u grafičkoj industriji. Ugrađivanje zahtjeva kupca u kvalitetu grafičkog proizvoda. QFD
Mjeriteljski sustavi u grafičkoj industriji. Ispitivanje i umjeravanja. Sustavi upravljanja kvalitetom u tiskarstvu. Sustavi upravljanja okolišem. Sustav upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja. Auditi kvalitete. Vrste audita. Samoprocjenjivanje. Upitnici za samoprocijenjivanje. Planiranje i provođenje djelatnosti nezavisne provjere u procesu tiska. Definicija, važnost i prednosti SPC u tisku. Osjetljivost kontrolnih karata, primjena i tumačenje kontrolnih karata. Primjena u grafičkoj industriji. Kontrolne karte za mjerljive karakteristike, njihovo tumačenje na problemima unutar tiskarskih sustava. Kontrolne karte za atributivne karakteristike. Primjena u grafičkoj industriji. Tehnička pouzdanost. Temeljni pojmovi. Funkcije pouzdanosti. Ispitivanje procjenjivanje pouzdanosti. Pouzdanost kao element kvalitete. Primjena u grafičkoj industriji. Sposobnost procesa, koncepcija šest sigma za sposobnost procesa, mogućnosti smanjenja varijabilnosti procesa tiska.


Razvijanje općih i specifičnih kompetencija

Upoznavanje studenata sa suvremenim metodama kontrole kvalitete te njihovo 

osposobljavanje za praktičnu primjenu navedenih metoda u grafičkoj industriji.Popis literature potrebne za studij


J. M. Juran, Quality Control Handbook, McGraw-Hill, New York, 1989.

M. L. Crossley, Statistical Quality Methods, ASQ, Wisconsin, 2000.

H. L. Apfelberg, M. J. Apfelberg, Implementing Quality Management in the Graphic Arts, GATFPress, Pittsburgh, 1999.

K. E. Rizzo, Total Production Maintenance, GATFPress, Pittsburgh, 2001Popis literature koja se preporučuje kao dopunska


K. Ishikawa, Guide to Quality Control, Quality Resources, New Zork, 1996.Način polaganja ispita

Praćenje pojedinačnog rada na vježbama, te pismeni i usmeni ispit.

Ocjenjivanje: 10% pohađanje nastave, 40% seminarski rad, 50% ispit


Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

 Kvaliteta i uspješnost izvedbe pratit će se provođenjem ankete među studentima, te praćenjem uspješnosti prolaza na ispitu.

Powered by Website Baker