UPRAVLJANJE KVALITETOM

Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Diana Milčić

Ukupno sati: 4 [2 + 2] –VII semestar – zajednički kolegij

Okvirni sadržaj predmeta

Razvoj funkcija kvalitete. Kvaliteta danas. Trendovi razvoja. Temeljni pojmovi iz područja kvalitete. Kvaliteta – promjenjivi uvjeti poslovanja. Procjenjivanje kvalitete. Analiza troškova kvalitete. Troškovi loše kvalitete. Procjenjivanje stvarnih aktivnosti za kvalitetu. Normizacija. Domaće i svjetske norme. Smjernice. Direktive. Akreditacija. Certifikacija. Međusobno priznavanje certifikata. Razvoj sustava upravljanja kvalitetom. TQC. Temeljne postavke TQC. Uloga sustava upravljanja kvalitetom u modernom poslovanju. Sustavi upravljanja kvalitetom (ISO 9000, QS 9000, AS 9000, TL 9000). Sastavnice sustava upravljanja kvalitetom. Povezanost sustava upravljanja. Sustav upravljanja okolišem (ISO 14000). Sustav upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja (ISO 18000). Procesni pristup u upravljanju kvalitetom. Politika i ciljevi kvalitete. Poslovnik kvalitete. Dokumentacija sustava. Temeljna načela upravljanja kvalitetom. Uloga i odgovornost uprave. Zadaće, odgovornosti i ovlaštenja u sustavu. Matrica odgovornosti. Upravljanje resursima. Ljudski resursi (upravljanje znanjem), infrastruktura, radna okolina, financijski resursi. Proces stalne izobrazbe. Dobavljači. Poslovna suradnja. Zainteresirane strane. Proces stalnog poboljšavanja. Učinkovitost i efikasnost procesa. Planiranja kvalitete i određivanje mjerljivih ciljeva kvalitete.  Metode stalnog poboljšavanja. Preduvjeti za provođenje poboljšavanja. Metode izbora prioriteta. Metode određivanja sposobnosti mjernog sustava. Elementi za ocjenu sposobnosti. Suvremeni zahtjevi na kontrolu kvalitete proizvodnje i proizvoda. Trendovi razvoja sustava upravljanja kvalitetom

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

Studenti se upoznaju s temeljnim načelima upravljanja kvalitetom, svjetskim trendovima na području upravljanja kvalitetom, te mogućnostima primjene sustava upravljanja kvalitetom u grafičkoj industriji.

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

Nastava se provodi u okviru predavanja i vježbi, 30 sati predavanja i 30 sati vježbi. Prati se rad na vježbama, izrade programskog zadatka, te usmeni ispit..

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

[1] Juran, J. M., Quality Control Handbook, McGraw-Hill, New York, 1989.

[2] Crossley, M. L., Statistical Quality Methods, ASQ, Wisconsin, 2000.

[3] Apfelberg, H. L., Apfelberg, M. J., Implementing Quality Management in the Graphic Arts, GATFPress, Pitsburgh, 1999.

[4] Rizzo, K. E. Total Production Maintenance, GATFPress, Pitsburgh, 2001.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

[1] Breyfogle, Implementing Six Sigma, John Wiley and Sons, New Yersey, 1999.

[2] Feigenbaum, A. V., Total Quality Control, McGraw-Hill, New York, 1991.


Način polaganja ispita

Praćenje pojedinačnog rada na vježbama, te pismeni i usmeni ispit.

Ocjenjivanje: 10% pohađanje nastave, 40% seminarski rad, 50% ispit

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta / modula

Kvaliteta i uspješnost izvedbe pratit će se provođenjem ankete među studentima, te praćenjem uspješnosti prolaza na ispitu.

 

Powered by Website Baker