Kolegij 19554 KONTROLA KVALITETE

Nositelj kolegija Izv. prof. dr. sc. Diana Milčić

Vrijeme izvođenja VI. semestar, 2 + 1 + 0, ECTS: 4 boda

Okvirni sadržaj predmeta

Osnovne postavke suvremene kontrole kvalitete. Prikaz razvoja statističkih metoda kontrole kvalitete. Značenje kvalitete danas. Temeljni pojmovi iz područja kontrole kvalitete. Izbor metode kontrole kvalitete. Troškovi kvalitete i analiza troškova kvalitete. Uzorkovanje. Planovi uzorkovanja. Varijacije uzorkovanja i razdiobe uzorkovanja. Planovi uzorkovanja za atribute. Koncepcija AQL, AOQL i LQ. Planovi uzorkovanja prema normi HRN ISO 2859:1994. Matematička osnova planova uzorkovanja. Računanja točaka OC i AOQ krivulja. Upotreba operativne krivulje u odabiru područja prihvaćanja. Računanje rizika. Planovi uzorkovanja prema normi ISO 3950:1982. Planovi uzorkovanja za varijable: s- metoda, R – metoda, sigma – metoda. Lot-plo ispitna karta. Uvod u SPC. Definicija, važnost i prednosti SPC. Osjetljivost kontrolnih karata. Primjena kontrolnih karata. Koraci u uvođenju kontrolnih karata. Kontrolne karte za mjerljive karakteristike. Shewhart-ove kontrolne karte. Kontrolne karte za atributivne karakteristike. Specijalne kontrolne karte. Sposobnost procesa. Indeks sposobnosti procesa. Koncepcija šest sigma za sposobnost procesa. Smanjenje varijabilnosti procesa. Taguchi-jeva funkcija gubitaka. Odnosi s dobavljačem. Rangiranje kvalitete dobavljača – indeks kvalitete dobavljača.

Kontrola, ispitivanja, mjerenje. Sukladnost sa specifikacijama i prikladnost za upotrebu. Točnost kontrole. Sposobnost mjernog sustava. Mjeriteljski sustavi. Ispitivanje i umjeravanje. Pogreške mjerenja. Alati poboljšavanja kvalitete. Pareto analiza. Benchmarking. Ishikawa dijagram. Metode poboljšanja kvalitete. Primjena SPC i SQC softverski paketa.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija

Upoznavanje studenata sa suvremenim metodama kontrole kvalitete te njihovo

osposobljavanje za praktičnu primjenu navedenih metoda u grafičkoj industriji.

Popis literature potrebne za studij

J. M. Juran, Quality Control Handbook, McGraw-Hill, New York, 1989.

I. Pavlić, Statistička teorija i primjena, Tehnička knjiga, Zagreb, 1988.

E. L. Grant, R. S. Leavenworth, Statistical Quality Control, McGraw Hill, New York, 1988.

M. L. Crossley, Statistical Quality Methods, ASQ, Wisconsin, 2000.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

K. Ishikawa, Guide to Quality Control, Quality Resources, New York, 1996.

Način polaganja ispita

Praćenje pojedinačnog rada na vježbama, te pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Kvaliteta i uspješnost izvedbe pratit će se provođenjem ankete među studentima, te praćenjem uspješnosti prolaza na ispitu.

Powered by Website Baker